NỘI DUNG NHÂN DÂN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

19/09/2023
Ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Theo đó từ Điều 30 đến Điều 35 đã quy định cụ thể những nội dung, hình thức Nhân dân kiểm tra, giám sát

Điều 30. Nội dung kiểm tra, giám sát

1. Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và
quyết định quy định tại Điều 15 của Luật này.

2. Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện
chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp
xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.


Điều 31. Hình thức kiểm tra, giám sát

1. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua:
a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở
cộng đồng dân cư;

b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người dân ở cộng đồng dân cư;
c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của chính
quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao
quản lý hoặc thực hiện các nội dung Nhân dân đã bàn và quyết định;
d) Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với
Nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ và
các cuộc họp khác của cộng đồng dân cư.

2. Công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp xã, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường,
thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác ở địa
phương được thành lập theo quy định của pháp luật.


Điều 32. Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với
Nhân dân

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối
thoại với Nhân dân trên địa bàn về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và
những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương.
2. Nội dung, cách thức tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân
dân cấp xã với Nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính
quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.


Điều 33. Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư

1. Hội nghị của cộng đồng dân cư được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần vào
thời gian cuối năm.

2. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm triệu tập, chủ trì hội nghị.
Thành phần tham dự hội nghị là đại diện của toàn thể các hộ gia đình trong thôn,
tổ dân phố.

3. Tại hội nghị, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo với
Nhân dân về tình hình của cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện các nội dung đã
được cộng đồng dân cư bàn và quyết định. Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn,
tổ dân phố báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện dân chủ ở
thôn, tổ dân phố và trên địa bàn cấp xã. Thành viên Ban Thanh tra nhân dân được
bầu tại thôn, tổ dân phố báo cáo, cung cấp thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát, xem xét, xác minh theo kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng
dân cư.

Điều 34. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân

1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ
hài lòng đối với hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã, đối với cán bộ,
công chức cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc
của công dân.

2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền
khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến chính
quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ
dân phố, Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể mà mình
là thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc
phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ
chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật xem
xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng thay mặt Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Tiểu
mục 2 và Tiểu mục 3 của Mục này.

Điều 35. Trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm
tra, giám sát

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật này có
trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
công dân theo thẩm quyền hoặc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định
của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

a) Tạo lập và bảo đảm vận hành ổn định, thường xuyên hệ thống đánh giá mức
độ hài lòng của Nhân dân, tiếp nhận góp ý, kiến nghị, phản ánh để người dân có
thể trực tiếp bày tỏ thái độ, sự đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của chính
quyền địa phương và của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính,
giải quyết công việc của công dân;

b) Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh của công dân, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc báo cáo, chuyển
thông tin đến cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề không thuộc thẩm
quyền giải quyết của mình;

c) Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, căn cứ vào yêu
cầu, đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng và ban hành quy chế
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để quy định cụ thể hơn nội dung, cách
thức thực hiện dân chủ trên địa bàn cấp xã làm cơ sở để công dân kiểm tra, giám
sát việc thực hiện. Nội dung của quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
có thể mở rộng hơn phạm vi thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhưng không
được trái hoặc hạn chế việc thực hiện các nội dung đã được quy định trong Luật
này. Khuyến khích các địa phương xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân
chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã, phường, thị trấn;
d) Tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác của Nhân dân ở địa phương thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật;

đ) Xử lý người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát.

THÔNG BÁO

Video