Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

05/02/2024
UBND phường Trung Sơn Trầm thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch UBND phường - Đồng chí Trịnh Quang Hòa

THÔNG BÁO

Video