Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

07/05/2024
UBND phường Trung Sơn Trầm thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Video