Thông báo tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT phường Trung Sơn Trầm

12/06/2024
Căn cứ hướng dẫn số 190/HD-CAST ngày 31/5/2024 của Công an thị xã Sơn Tây về việc tổ chức kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ủy ban nhân dân phường Trung Sơn Trầm thông báo tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT phường như sau
/documents/164293/622586/TB+tuye%CC%82%CC%89n+cho%CC%A3n+.pdf/284f4dfd-41ef-4a9d-8b90-ae3c6924f472

THÔNG BÁO

Video