CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 CỦA UBND PHƯỜNG TRUNG SƠN TRẦM

23/01/2024
Ngày 19/01/2024, UBND phường Trung Sơn Trầm ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó, UBND phường xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu

THÔNG BÁO

Video