Hà Nội hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đa tầng, toàn diện, bao trùm

13/04/2024
Hà Nội nêu rõ 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu được triển khai từ nay đến năm 2030 để hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đa tầng, toàn diện, bao trùm

Theo Chương trình hành động số 32-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TƯ ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” vừa được ký ban hành, Hà Nội nêu rõ 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu được triển khai từ nay đến năm 2030. Theo đó, Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Nguồn: TTXVN

THÔNG BÁO

Video