Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND phường Trung Sơn Trầm với tổ chức, công dân về việc thực hiện thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn phường Trung Sơn Trầm

05/02/2024
Ngày 24/01/2024, UBND phường Trung Sơn Trầm ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2024 về việc Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND phường Trung Sơn Trầm với tổ chức, công dân về việc thực hiện thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn phường Trung Sơn Trầm

THÔNG BÁO

Video